31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ7. 12. 2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – z 29. 11. 2019

Zveřejňujeme odpověd na dotaz, týkající se připravovaného zákazu používání soukromých audiovizuálních záznamových zařízení v kabinách vozidel MHD. DP Praha.


Ve čtvrtek 28. 11. 2019 byl v deníku Metro zveřejněn rozsáhlý článek o youtuberech viz. https://www.metro.cz/konec-tramvajaku-youtuberu-ridicum-mhd-zakazou-zverejnovat-videa-z-jizd-prahou-gf2-/praha.aspx?c=A191127_192819_metro-praha_hyr
Pokud jsou tedy informace v článku pravdivé a od 1. 1. 2020 dojde k zákazu používání záznamových prostředků řidiči DPP, budete všechny dopravní prostředky DPP vybavovat kamerami, aby byl k dispozici důkazní materiál v případě mimořádné události?

V souvislosti s vydáním nového Pracovního řádu nepředpokládáme žádnou změnu v postoji k možnosti využívání soukromé čelní kamery např. v autobusu za účelem ochrany osoby řidiče a jeho práv, např. v souvislosti s objasněním dopravní nehody, jejímž je účastníkem. Mj. na vybavení autobusů čelními kamerami v majetku DPP pracujeme, ale zatím nejsou finálně dořešeny procesní záležitosti a navazující SW úpravy.

S ohledem na obecnou legislativu (GDPR) samozřejmě v případě soukromé kamery za dodržování podmínek ochrany osobních údajů odpovídá řidič jako provozovatel kamery. Domníváme se, že pokud řidič použije záznam ze soukromé kamery pouze v souvislosti s řešením případného incidentu, jehož byl přímým nebo nepřímým účastníkem, a to pouze předáním záznamu subjektu, který je oprávněn řešit tuto záležitost, nelze používání čelní kamery např. v autobuse považovat za „zvlášť hrubé porušení povinností“, a to i podle nového Pracovního řádu.


Odpověd nám zaslala Aneta Řehková, tisková mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
Autor: mb-071219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 7.12.2019
7. 12. 2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – srpen 2019

Zveřejňujeme odpověd na dotaz, týkající se připravované a uvažované elektrifikace elektrobusovými a trolejbusovými linkami DP Praha. Pro doplnění je nutné uvést, že 16. 9. 2019 (tedy po datu odevzdaných odpovědí) pražští radní schválili plán elektrifikovat linku 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla parciálními trolejbusy. Praha počítá s investicí téměř 900 milionů korun, největší část z této sumy má padnout na nové trolejbusy na letiště.


Záměr elektrifikace autobusové linky č. 140 počítá s nasazením kloubových bateriových trolejbusů, které nahradí stávající naftové autobusy. Provoz linky bude založen na kombinaci dynamického a statického způsobu nabíjení. Dynamicky se budou vozidla nabíjet za jízdy v úsecích s trakčním vedením, zatímco staticky se budou nabíjet na konečné na Palmovce a případně i v Čakovicích a při odstavu v garáži Klíčov (v noci, případně i mezi jednotlivými částmi dělené směny). Celkově by měla být realizována nabíjecí infrastruktura (trolejové vedení) na cca 45 % trasy linky, v ostatních úsecích pojede trolejbus v režimu „na baterii“. Z hlediska potřebné infrastruktury by mělo dojít k vybudování průběžného trolejového vedení v délce cca 15,7 km jednostopé délky. Využito taktéž bude již realizované trolejové vedení v Prosecké ulici vč. kontejnerové měnírny, která byla vybudována v rámci testovacího provozu vozidel s dynamickým nabíjením. V současnosti využívá trolejové vedení trolejbusová linka č. 58 (Palmovka – Letňany). Za účelem odstavů, nabíjení a balancování baterií je na venkovní odstavné ploše garáže Klíčov uvažováno cca 18 nabíjecích stání pro možnost odstavu kloubových vozidel (tzn. včetně rezervy pro případná další vozidla). Díky nové technologii bateriových trolejbusů však není nutno realizovat žádné rozsáhlejší úpravy spočívající například v kompletním zatrolejování garáží. Oproti běžným trolejbusům tak lze docílit výrazných úspor investičních a následně i provozních nákladů technického zázemí. Napájení trakčního vedení bude řešeno pomocí celkem třech měníren. Stávající kontejnerová měnírna v Prosecké ulici bude upravena pro trvalý provoz a bude napájet úsek od zastávky Prosecká až na Palmovku a do Zenklovy ulice. Nově vznikne kontejnerová měnírna v areálu garáže Klíčov určená pro napájení zde umístěných nabíjecích stop. Třetím napájecím bodem bude původní trolejbusová měnírna v Letňanech v Příborské ulici, která by po nutných úpravách měla opět sloužit svému původnímu účelu a napájet úsek Letňany - OC Čakovice. Samostatnou nabíjecí stopu v Čakovicích ve Vojáčkově ulici by měla napájet zde instalovaná bateriová stanice.

Dle platné české legislativy (zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách) se jedná o trolejbusovou trať, a to i navzdory skutečnosti, že trolejové vedení nebude instalováno v celé délce linky. Dle ustanovení drážního zákona je pro napájení trolejbusové dráhy stanovena napěťová soustava 750 V DC. Projekt elektrifikace autobusové linky č. 140 získal pravomocný závěr zjišťovacího řízení EIA a má již hotovou projektovou dokumentaci k územnímu řízení vč. téměř všech potřebných vyjádření dotčených orgánů. V nejbližším období očekáváme podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rovněž by měla být v nejbližších měsících zahájena příprava veřejné zakázky na pořízení 13 až 15 kloubových bateriových trolejbusů, které nahradí stávající kloubové naftové autobusy na lince č. 140. V této souvislosti je snahou DPP získat finanční podporu z Operačního programu Praha - pól růstu, kde je k tomu účelu vyhlášena již příslušná výzva. V případě, že nedojde k závažnějším komplikacím, počítáme, že se bateriové trolejbusy na lince č. 140 rozjedou přibližně v roce 2022.

Ostatní záměry elektrifikace. Původní záměr nasazení standardních 12 m dlouhých elektrobusů počítal s nasazením na lince č. 207 (Ohrada – Staroměstská), v rámci kterého měla vzniknout i nabíjecí stopa v obratišti Ohrada a nabíjecí infrastruktura v garáži Vršovice. Z důvodu komplikací při přípravě nabíjecí infrastruktury na Ohradě byl však projekt pozastaven a bylo zvoleno náhradní řešení v podobě realizace nabíjecí stopy v lokalitě u stanice metra Strašnická, přičemž v první fázi by měly být elektrobusy nasazeny na linku č. 154 (Strašnická – Koleje Jižní Město). S cílem využít elektrobusy i na jiných linkách bude realizována taktéž nabíjecí stopa v terminálu Želivského, odkud budou elektrobusy vypravovány mimo jiné i na linku č. 213 (Želivského – Nádraží Uhříněves). S provozním zázemím pro elektrobusy je i nadále počítáno v garáži Vršovice. Předpoklad nasazení elektrobusů do rutinního provozu je v horizontu let 2020 - 2021.

Dopravní podnik hl. m. Prahy v současnosti již připravuje koncepci elektrifikace autobusových linek, čímž se aktivně hlásí rovněž k naplňování kroků, ke kterým se Zastupitelstvo hlavního města Prahy přihlásilo vyhlášením tzv. Klimatického závazku ze dne 20. června 2019. Cílem je především snížení emisí CO2 do roku 2030 až o 45 % oproti roku 2010 a dosažení nulových emisí do roku 2050. V rámci další elektrifikace autobusové dopravy bude Dopravní podnik přirozeně vycházet z již existující resp. připravované infrastruktury. V praxi to znamená především oblast severovýchodu hlavního města s vozidly vyjíždějícími z garáží Klíčov a Vršovice. Nejen zde se dá navíc s výhodou využívat existující tramvajové sítě a napájecí infrastruktury. Další oblastí, kde předpokládáme rozvoj elektrifikace autobusových linek v nejbližším horizontu, je levobřežní část Prahy s tím, že by zázemí vzniklo v areálu garáže Řepy.

Odpověd nám zaslala Aneta Řehková, tisková mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
Autor: mb-071219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 7.12.2019
24. 3. 2019 Dotazy na Magistrát hl. m. Prahy – část 4. * 2019

Se zpožděním zveřejňujeme odpovědi z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se vize nové politické reprezentace v problematice dopravy.


Jakým způsobem chcete motivovat stávající i nové zaměstance DP Praha?

Stávající a nové zaměstnance motivuje DPP mimo jiné v oblastech benefitů, které je možné rozdělit do dvou základních částí. V první části se jedná o poskytování benefitů na základě Kolektivní smlouvy, sem patří oblast zaměstnaneckého jízdného (zaměstnanecké jízdné pro zaměstnance, pro rodinné příslušníky, na vlak „Vlak Pha“, pro bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky), oblast poskytování poukázek na stravování a volný čas, oblast připojištění (penzijní připojištění nebo životní připojištění), oblast stabilizační (příspěvek na dětskou rekreaci, příspěvek při pracovním výročí, příspěvek při odchodu do důchodu, sociální výpomoc, příspěvek při živelné pohromě, pojištění odpovědnosti), oblast volnočasová (1 týden dovolené navíc oproti Zákoníku práce, poskytování neplaceného volna), oblast rodinná (neplacené volno pro rodiče, volno pro otce při narození dítěte, vlastní svatba) a oblast sociální (placené nebo neplacené volno v době nemoci, příspěvek na první 3 dny pracovní neschopnosti). V druhé části se jedná o poskytování benefitů mimo Kolektivní smlouvu a péče je zde zabezpečována prostřednictvím nabídky cenových výhod v oblastech finanční služeb, jazykových kurzů, kultury, rekreace, služeb, sportu včetně tance, zboží a zdraví a krásy. Nabídka těchto benefitů je aktualizována a doplňována o nově nabízené produkty. Mimo výše uvedené stabilizační prvky připravuje DPP pro své zaměstnance Program poskytování rehabilitačních projektů vybraným provozním profesím a Program Cafeterie pro zjednodušené užívání již existujících benefitních služeb.


Bude se realizovat plánovaná pobočka Muzea MHD na vinohradské Orionce?

Na úterním jednání P-DPP (19.2.2019) navrhoval TŘ pan Ing. Jan Šurovský rozhodnutí, že nebudeme pobočku muzea MHD na Orionce realizovat. Chceme se zaměřit na rozšíření areálu ve Střešovicích, protože to je mnohem efektivnější.


DP Praha již několik let outsourcuje některé služby či aktivity. Myslíte si, že je to pro město výhodné nebo byste to raději vrátil do stavu, kdy si dopravce tyto služby zajišťuje sám?

To je nutno posoudit případ od případu. V několika případech již insourcingy probíhají či proběhly. Aktuálně bylo rozhodnuto o insourcingu péče o čističky odpadních vod a probíhají přípravy na insourcingu autodopravy. Naopak v případě péče o vozy metra na lince C bylo na podzim rozhodnuto o pokračování outsourcingu se společností Siemens.


Jak se daří naplňovat vize a sliby nového vedení Magistrátu hl. m. Prahy budeme i nadále sledovat.

Odpovědi nám zaslal Ondřej Baláž, asistent člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Autor: mb-240319v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 24.3.2019
3. 3. 2019 Dotazy na Magistrát hl. m. Prahy – část 3. * 2019

Se zpožděním zveřejňujeme odpovědi z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se vize nové politické reprezentace v problematice dopravy.


Bylo by možné v rámci zvýšení bezpečnosti dát do všech stanic metra permanentní policejní hlídky?

Bezpečnost v metru bude zajišťovat chytrý kamerový systém v součinnosti s dozorčími v metru.


Ač je to zákonem zakázáno, stále se na zastávkách MHD v Praze kouří. Co s tím uděláte?

Jako každý přestupek pro zákonu i tento prohřešek patří do gesce policie


Neoddiskutovatelnou, poměrně vysokou kvalitu pražské MHD bohužel torpédují nepřizpůsobiví cestující (feťáci, bezdomovci atp.) Máte odvahu tyto nežádoucími jevy razantně vymýtit?

Tento nešvar pomohou vyřešit zvýšené počty revizorů a sociálních center, neboť je důležité těmto lidem nabídnout pomoc.


Jak se daří naplňovat vize a sliby nového vedení Magistrátu hl. m. Prahy budeme i nadále sledovat.

Odpovědi nám zaslal Ondřej Baláž, asistent člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Autor: mb-030319v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 3.3.2019
14. 2. 2019 Dotazy na Magistrát hl. m. Prahy – část 1. * 2019

Se zpožděním zveřejňujeme odpovědi z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se vize nové politické reprezentace v problematice dopravy.


Kdy konečně zpřístupní DP Praha online data z GPS polohy autobusů, aby mohly být využívány širokou veřejností?

 Jednání s DP Praha již proběhla, čekáme na vyjádření. Je to hlavní úkol nového generálního ředitele DP Praha.


Proč nemáme ve vozidlech MHD více LCD panelů, které budou poskytovat hodnotné informace pro cestující (přestupní vazby, výluky, tarifní informace, online zpravodajství ze sdělovacích prostředků atd. proložené občasnými reklamami) tak jako to mají v zahraničí ?

 Domnívám se, že monitory by primárně měly obsahovat informace pro cestující. Zpravodajství a reklamy by snižovaly pozornost cestujících. Rozšíření LCD panelů bude narůstat s nákupy nových vozů MHD. V jednotném informačním systému se s nimi počítá včetně standardů kvality.


Kdy a kde se můžeme dočkat výstavby nových terminálů P+R, či jejich rozšíření?

 Podstatně rozšíříme P+R na Černém Mostě, kde bude kapacita nově 860 vozů do roku 2023. Na Zličíně taktéž plánujeme výstavbu 2 nových parkovišť Zličín III. a Depo Zličín. Z nových P+R se můžete těšit i na Depo Hostivař, jehož stavba začne roku 2020.


Je možné dovybavit stávající zastávky povrchové MHD u zastávek Nemocnice Motol kapacitními přístřešky proti nepřízni počasí?

 Chybějící přístřešky jsou v jednání, budou osázeny novým vysoutěženým mobiliářem. 


Co si myslíte o uvažovaném provozu linek MHD ve Strahovském tunelu a tunelu Blanka?

 Provoz autobusů je prověřován. Naší snahou je umožnění takových spojení, která mohou napomoci a ulevit linkám MHD v centru a zároveň nabídnout atraktivní spojení.


Co uděláte pro realizaci Městského okruhu? 

V současnosti prověřujeme vedení trasy tunelu Vlasta i komunikací v oblasti Pelc-Tyrolky, Vychovatelny. Pokračuje projektová příprava dokumentace územního řízení a výkupy pozemků.


Co uděláte pro realizaci Pražského okruhu?

 V lednu se uskutečnilo několik schůzek se starosty dotčených městských částí, ministerstvem dopravy i premiérem. Je shoda ohledně urychlení výkupů potřebných pozemků i pozemků pro ochrannou zeleň. Kromě stavby 511 chceme diskuzi posunout i u severních části Pražského okruhu.


Myslíte si, že je zapotřebí rozšiřovat kapacitu ruzyňského letiště další dráhou, která zatíží životní prostředí?

Rozšiřování letiště je v gesci společnosti Letiště Praha a dalších ministerstev.


Probíhá intenzivní řešení celé trasy, které je v dokumentaci územního řízení, probíhají na toto téma pravidelné pracovní skupiny za mojí účasti každý měsíc.

Odpovědi nám zaslal Ondřej Baláž, asistent člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Autor: mb-140219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 14.2.2019
13. 2. 2019 Dotazy na Magistrát hl. m. Prahy – část 1. * 2019

Se zpožděním zveřejňujeme odpovědi z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se vize nové politické reprezentace v problematice dopravy.


Kdy se v Praze dočkáme masivního rozšíření elektronických zastávkových označníků?

Budeme testovat tzv. e-papír na zastávce Nádraží Vysočany, po vyhodnocení jeho zkušebního provozu je možné jeho další rozšíření.


Kdy a kde se můžeme dočkat výstavby nových terminálů P+R, či jejich rozšíření?

Podstatně rozšíříme P+R na Černém Mostě, kde bude kapacita nově 860 vozů do roku 2023. Na Zličíně taktéž plánujeme rozšíření. Z nových P+R se můžete těšit na Depo Hostivař, jehož stavba začne dle předpokladů roku 2020.


Kdy bude vybudován důstojný, kapacitní a bezpečný terminál autobusové dopravy u metra Zličín? Ten stávající z roku 1994 již není schopen absorbovat nárůst dopravy a cestujících.

Prověřujeme možnost stavby nové stanice metra při ulici Na Radosti, u které by bylo i nové parkoviště P+R. V jednání je nová koncepce stávajícího autobusového nádraží, kterou připravuje Institut plánování a rozvoje.


4Jaké tramvajové tratě chcete během Vašeho volebního období zprovoznit či zahájit stavbu nových? Dosavadní tempo výstavby nových je více než žalostné.

Plánujeme zahájit stavby tratí do Slivence, Libuše a na Václavském náměstí. Zbývají nám poslední výkupy pozemků. Taktéž byste se měli dočkat smyček Depo Hostivař a Zahradní Město.


Jaké nové mosty přes Vltavu chcete během Vašeho volebního období zprovoznit či zahájit stavbu nových? Současný počet je již nedostatečný.

V mém volebním období postavíme lávku v Troji a zahájíme stavbu Dvoreckého mostu.


Dokážete odhadnout zahájení provozu na připravované lince metra D?

Nyní se nám podařilo zrychlit výkupy pozemků a v tomto roce bychom mohli začít s geologickým průzkumem. Stavba by měla začít kolem roku 2023, s předpokládanou dobou výstavby 5 let bychom se měli dočkat otevření metra D kolem roku 2028. Berte prosím v úvahu, že bez vykoupení všech pozemků stavět začít nemůžeme.


Jak nahlížíte na rozvoj trolejbusů/elektrobusů v Praze?

Elektrifikace autobusových linek především přispívá ke zlepšování stavu ovzduší v Praze. Již od minulého roku je v testovacím provozu trolejbusová linka mezi Palmovkou a Letňany, která bude rozšířena do Čakovic/Miškovic a tím převezme všechny spoje linky 140. Dále uvažujeme o elektrifikaci linky 207.


Myslíte si, že by bylo možné výhledově dovybavit zastávkové označníky situačním plánkem nejbližšího okolí zastávky? Ne všichni jsou stále online, a při počtu zastávek je to pro některé cestující obtížné najít rychle a bez komplikací cestu k cíli.

Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje probíhá soutěž na nový jednotný koncept a vzhled orientačních prvků. Situační plánky by měly být jeho součástí.


Odpovědi nám zaslal Ondřej Baláž, asistent člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Autor: mb-130219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 13.2.2019
5. 1. 2015 Rozhovor - Dopravní podnik města Košice a.s. * 2014 (provozovatel MHD v Košicích)

Se zpožděním zveřejňujeme rozhovor, který reaguje na zařazení elektrobusů do vozového parku košického DP.

1. Jaké jsou první poznatky z provozu dodaných elektrobusů?

Po dvoch dnoch prevadzky je predcasne hovorit o poznatkoch, zatial sa nevyskytli ziadne problemy.


2. Předpokládáte v další letech opět nákup elektrobusů?

Vsetko zavisi od financnych moznosti spolocnosti, momentalne nie su podmienky na nakup dalsich vozidiel. Ak bude moznost vyuzit zdroje EU s minimalnym spolufinancovanim DPMK, tak by sme urcite uvazovali o nakupe dalsich vozidiel.


3. Předpokládáte vybudování dalších nabíjecích stanic nebo zůstane jen u jedné?

Momentalne mame vybudovanych 5 elektrostanic, charakteru: pomale nabijanie, priblizne 6 hodin. O dalsich, zatial, neuvazujeme.


4. Nebojíte se v budoucnu dalšího podstatného výdaje, a sice výměny akumulátorové baterie?

Uvedomujeme si, ze cena baterie vyznamnym sposobom zvysuje obstaravaciu cenu celeho vozidla. Za posledne 4 roky jej cena sa znizila asi o 25 %. Ocakavame, ze tento trend bude pokracovat.aj nadalej.


5. Jaká je vize budoucího provozování trolejbusů?

Snazime sa udrzat podiel trolejbusovej dopravy a pokial bude moznost nakupit nove trolejbusy prostrednictvom fondov EU, tak tuto moznost vyuzijeme, aby sme zachovali obe linky, ktore prevadzkujeme.


Odpovědi nám zaslala PhDr. Michaela Karaffová, Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations
Autor: mb-171014z-050115w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2014, Rozhovory, 5.1.2015
15.2.2014 Dotazy na společnost PANATTONI EUROPE - výstavba komerční zony Dobrovíz

Vzhledem k obrovskému tlaku společnosti PANATTONI EUROPE na rozšíření komerční zony Dobrovíz - skladovací a distribuční centrum americké společnosti Amazon, jsme zaslali předmětné společnosti několik dotazů. Odpovědi jsme obdrželi ještě před schválením plánů zastupiteli obce Dobrovíz, ke kterému došlo 13.2.2014.

Vzhledem k tomu, že máte na webu uvedeny i informace ohledně veřejné dopravy, dovolte nám několik otázek.

1. Zmiňujete posílení autobusových linek PID 306, SID A26, event. PID 319. Budete tedy přispívat na jejich provoz? V jakém rozsahu plánujete rozšíření provozu? Máte už nějaké primární výstupy, jak se zvýší vytíženost těchto linek? Uvažuje se nasazení kloubových vozů?

Naše společnost již přispívá na provoz linky 306 a to v plném rozsahu podílu obce Dobrovíz. Rozšíření provozu bude záviset na požadavcích obce Dobrovíz, sousedních obcí a společnosti Amazon. Vytíženost těchto linek bude záviset na případné soukromé dopravě společnosti Amazon. Specifikace vozů zatím nebyla diskutována


2. Uvažujete o dopravu zaměstnanců po železnici? Uvažujete vzhledem k velké intenzitě kamionové dopravy o vybudování železniční vlečky a používání tratě v těsném sousedství hal Amazonu?

Uvažuje se o dopravě zaměstnanců po železnici. V současné době připadá v úvahu doprava do železniční stanice Jeneč, s následným autobusovým přípojem. V současné chvíli se neuvažuje o využití provozu na vlečce.


3. využívají vaši dosavadní zaměstnanci veřejnou dopravu tj. stávajícíh linek PID 306, 319, SID A26 nebo řešíte zaměstnanecké svozy pouze smluvní autobusouvou dopravou?

Zaměstnanci využívají jak stávajících linek, tak smluvní autobusové dopravy.


Odpovědi nám zaslala Eva Bartošová, Assistant/Office manager PANATTONI EUROPE

© M. Babický 2014
Autor: mb-150214v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2014, Rozhovory, 15.2.2014
30.12.2013 Poznatky ze zkušebního provozu trolebusu Solaris Trollino 18 AC MetroStyle.

Redakce CITYTRANS CZ se dotázala vedení Dopravního podniku České Budějovice na poznatky ze zkušebního provozu zapůjčeného salcburcského trolejbusu ev.č. 330. Odpověď laskavě poskytl pan Radek Filip z útvaru strategie a řízení dopravy, kterému tímto děkujeme.

Zkušební provoz hodnotíme velice pozitivně. Ohlasy veřejnosti i našich řidičů byly kladné, na první pohled pochopitelně každého zaujal vůz po designové stránce. Má co nabídnout i co se týče komfortu – klimatizace salónu pro cestující, dveře otevírané směrem ven pro pohodlnější nástup, prostor pro jízdní kola a kočárky v zadní části vozu, atd. Praktickou výhodou, kterou bychom v našem městě ocenili, je pomocný agregát pro nouzový pojezd. Ten se hodí při mimořádnostech v provozu, kdy je s klasickým trolejbusem často nemožné objet překážku z důvodu dosahu sběračů. V tomto ohledu je také výhodou konstrukce sběračů bez stahováků, kdy není nutné brát v průjezdním profilu ohled na lana. Nevýhodou pro budějovické podmínky jsou menší jednokřídlé přední dveře. Úvahy o budoucím pořízení takovýchto vozů jsou v teoretické rovině. Kromě vyšší ceny hrají roli současné legislativní podmínky pro výběrová řízení, kdy většinou vítězí levnější řešení. Smyslem akce bylo ukázat cestujícím možnosti moderního designu a technologií, díky kterým může být veřejná doprava atraktivní a pohodlná. Jde tak o příspěvek k propagaci MHD jako kvalitní služby. V tom pro nás může být salcburský přístup inspirující. Účel podpory veřejné dopravy byl naplněn i tím, že tímto vozem se ze zvědavosti svezli i lidé, kteří běžně MHD nevyužívají. Zjistili tak, že to může být vhodná alternativa k individuální dopravě.


© M. Babický 2013
Autor: mb-261113z-301213a, Trvalý odkaz, Rozhovory 2014, Rozhovory, 30.12.2013
10. 2. 2012 Rozhovor - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. * 2011 (provozovatel MHD v Ústí nad Labem

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2011 byl rokem průměrným, přestože došlo k růstu cen PHM a energií. Podařilo se nám udržet skutečný hospodářský výsledek na hodnotách plánovaného.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Po stránce provozní s určitými omezeními, resp. „škrty“, počítáme. Po stránce investiční v roce 2012 počítáme se započetím investic větších objemů věnovaných především nevyhnutelné obnově vozového parku.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

V roce 2012 bychom rádi pokračovali s obnovou vozidel autobusů s využitím CNG technologie. Nadále bychom chtěli pokračovat s prováděním GO a modernizací stávajících trolejbusů a obnovou vozového parku.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

K dnešnímu dni má naše společnost 492 zaměstnanců. Během roku 2011 nedošlo k výraznému zvýšení ani poklesu počtu zaměstnanců.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

Celkový počet řidičů a řidiček v naší společnosti činí 243, z toho 11 jsou ženy řidičky (4,52 %).


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

Nevlastní.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Úprava tarifu proběhla již od 1. 12. 2011.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

V současnosti máme SMS jízdenku.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

K 1. 1. 2012 máme průměrné stáří autobusů 10,92 let a trolejbusů 17,96 let. Disponujeme 75 autobusy a 70 trolejbusy.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Autobusy:
Tedom 18m CNG (rok výroby 2011) a Karosa B 741 (rok výroby 1991)

Trolejbusy:
Škoda 28 Tr – Solaris (rok výroby 2011) a Škoda 14Tr (rok výroby 1987)


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Autobusy 85,3%, trolejbusy 15,7%, celý vozový park 51,7%


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Do současnosti se nám nedařilo realizovat všechny potřebné investice. V dalších letech plánujeme zahájit postupnou dlouhodobou obnovu vozového parku.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Ano, 1 autobus na CNG. V měsíci březnu 2012 bude dodán další autobus s pohonem na CNG. Provozujeme také 70 trolejbusů. .


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Vlastníme jeden anglický nízkopodlažní autobus Leyland, vyrobený v roce 1979. V roce 1999 jsme ho dostali jako dar od partnerského města Halton. Jeho provoz je spíše výjimečný, je využíván především pro přepravu svatebčanů, při různých výročních akcích a pravidelně jedenkrát ročně v rámci akce Den seniorů.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano, pořádáme dny otevřených dveří. Naším cílem je především propagace veřejné dopravy.


Odpovědi nám zaslala Mgr. Radka Opavová, vedoucí kanceláře výkonného ředitele společnosti.
Autor: mb-310112v-100212w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 10.2.2012
10. 2. 2012 ICOM transport a.s. * 2011 (provozovatel MHD v Benešově, Vlašimi,, Jindřichově Hradci, Slaném, Třebíči, Ústí n.Orlicí.

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

V loňském roce jsme dokončili dvouletý projekt modernizace části vozového parku ve spolupráci s ROP NUTS II Jihovýchod. Šlo o nákup 35 autobusů se speciální plošinou přizpůsobenou pro transport lidí na vozíčku, včetně informačního systému a odbavovacího zařízení. I v tomto roce počítáme s další modernizací vozového parku za využití vlastních investic.

Dále jsme zavedli nový informační systém na nádražích v Jihlavě, Pelhřimově a Humpolci. Došlo i k výraznější modernizaci parku v Třebíči o tři nové plně klimatizované autobusy.

Výrazné investice byly mimochodem určeny do kamionové dopravy – nakoupili jsme 55 nových souprav (tahač Mercedes Benz a chladící návěsy Schmitz).


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

K zásadním škrtům by nemělo docházet – viz. následující otázka. Naopak počítáme například s valorizací platů řidičů.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Zásadní pro celý koncern bude investice do ekonomického softwaru.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Stav zaměstnanců je v stabilizovaný. V současné době máme téměř 1800 zaměstnanců.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

V rámci koncernu jezdí 8 řidiček autobusů.


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

Koncern ICOM transport je držitelem certifikátu ISO 9001.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Od 1.1. 2012 došlo k navýšení cen jízdného především v souvislosti se zvýšením DPH.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

Naši cestující mohou využívat sms rezervace jízdenek na dálkových linkách mezi Prahou, Jihlavou a Brnem.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří je 3,5 roku, počet autobusů je 800.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladší i nejstarší vůz je provozován v rámci MHD u společnosti TRADO MAD. Tři nejmladší vozy jsou „staré“ 1 měsíc. Jde o plně klimatizované, nízkopodlažní vozy značky MAN. Nejstarším autobusem je 13 let stará Karosa. Už z tohoto důvodu je v první polovině roku 2012 naplánovaná další obměna vozového parku o dva nové autobusy.


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Máme celkem 34 nízkopodlažních autobusů. V rámci MHD jich využíváme 27, což je z více jak 75% procent kolony využívané pro MHD. Linková doprava využívá dalších 7. Nízkopodlažní vozy tvoří 4,5% vozového parku koncernu.


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Průměrný věk autobusů je velmi nízký, přesto probíhá pravidelná obnova vozového parku. V divizi autobusové dopravy jsme za poslední 4 roky obměnili více jak 70% vozového parku a v rámci MHD za stejné období bylo odměněno 28%. V delším časovém období – za posledních deset let – bylo v rámci MHD odměněno více jak 73% a v rámci autobusové dopravy celkem 97,7% autobusů.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Více jak 80% vozů splňuje normu EURO 5. Tzn. splňují nejvyšší ekologickou normu v dopravě.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Má dva exkluzivní veterány, kteří jsou zcela zrekonstruovaní. Veřejnost se s nimi může setkat u výjimečných příležitostí. Nákladní vůz se sklápěčkou je ŠKODA 706 R z roku 1958. Druhým je 18-ti místný autobus PRAGA Aero 150 z roku 1948.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří pořádáme nepravidelně, většinou k nějakému výročí. Například to bylo při výročí 10-ti let společnosti ICOM transport a.s. Chtěli jsme návštěvníkům umožnit pohled na měnící se areál, který od dob existence ČSAD v roce 1989 doznal výrazných změn, které se týkají jak vozového parku, tak technického zázemí včetně moderních opravárenských dílen, skladů i například myčky pro nákladní automobily.


Vypracované opovědi od Kateřiny Kratochvílové – předsedkyně představenstva zaslal Petr Palovčík, personální ředitel.
Autor: mb-010212v-100212w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 10.2.2012
3. 2. 2012 Rozhovor - Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. * 2011 (provozovatel MHD v Mladé Boleslavi)

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Úspěchem je jednoznačně to, že jsme pokračovali v obnově vozového parku, byť se jednalo jen o jeden 12ti metrový autobus. Vzhledem k ekonomické situaci je i tato malá obnova úspěchem. Rovněž zavedení kamerového systému do 5ti autobusů je pro nás úspěch (především v ohledu bezpečnosti a ochrany před vandaly). Naopak se nám nepodařilo v roce 2011 zrealizovat rozvod klimatizace na hlavní budově, ani výměnu hlavního serveru.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Na tuto situaci jsme de facto připraveni již z roku 2011, čili rok 2012 pro nás nebude znamenat zásadní změnu.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Rádi bychom zrealizovali výměnu hlavního serveru, a zavedení klimatizace alespoň do místnosti se serverem.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Ke dni 31.12.2011 jsme měli cca 72 zaměstnanců, z toho 60 řidičů. V roce 2011 jsme snížili počet zaměstnanců (THP).


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

N/A


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

NE.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

V roce 2012 jsme ceny jízdného oproti roku 2011 nezvyšovali.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

V budoucnu určitě ano, ale nebude to v roce 2012.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří vozů je: 7 let, počet vozů celkem: 31


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejstarší 20 let (Karosa), nejmladší 1 rok (Tedom).


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Procento nízkopodlažních vozidel je v Mladé Boleslavi: cca 83 % .


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Od roku 2013 je nutné obnovovat cca do 2 ks za rok. Výjimka bude rok 2012, kde se obnova neplánuje.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Ano, celkem 18 ze 31 vozidel splňuje normu Euro IV a vyšší, což je na rozdíl od rádoby ekologických vozidel norma, která SKUTEČNĚ chrání životní prostředí. Jedná se tedy o více než 58 % autoparku.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

N/A.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano pořádáme, a to cca 1 x za 2 roky. Chceme seznámit veřejnost s autoparkem, s náročností práce řidiče, a pořádáme různé soutěže pro děti. Výše zmíněnou akci plánujeme na rok 2013.


Odpovědi laskavě zaslal Ing. Marek Džuvarovský, jednatel společnosti.
Autor: mb-300112v-030212w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 3.2.2012
2. 2. 2012 Rozhovor - About Me * 2011 (soukromý provozovatel MHD v Praze

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Díky extrémnímu nárůstu cen PHM hodnotíme velmi negativně.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Ano bude. Veškeré investice zastavujeme a šetřit budeme i ve mzdových nákladech.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Zvýšit počet odjetých a zaplacených kilometrů.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2011 byl 47 zaměstnanců na HPP.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

5%


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

NE.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

NE – cenu jízdného určuje MHMP (Pozn. redakce - Magistrát hlavního města Prahy)


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

JE MOŽNÉ JIŽ VYUŽÍVAT.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

18 ks autobusů, rok výroby 2010.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Všechny vozy jsou vyrobeny v roce 2010


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

100%


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Nelze odpovědět, máme nové vozy.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

NE.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

NE.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

NE.


Odpovědi laskavě poskytl Ondřej Batela, personálně-provozní ředitel firmy About Me s.r.o.
Autor: mb-2701212v-020212w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 2.2.2012
30. 1. 2012 Rozhovor - Plzeňské městské dopravní podniky a.s. * 2011 (provozovatel MHD v Plzni)

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Kromě dobrého hospodářského výsledku jsme v loňském roce uspořádali úspěšný první ročník mezinárodní konference „Chytrá a zdravá městská veřejná doprava“, které se zúčastnilo na 300 odborníků z 9 států. Zavedli jsme elektronické potvrzení o studiu, zvítězili ve výběrovém řízení na dodávku odbavovacího systému pro integrovanou dopravu v Plzeňském kraji... Myslím, že to byl dobrý rok.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Věřím, že ne. S nákladovou i výnosovou stránkou fungování společnosti pracujeme průběžně a tak věřím, že dramatických a nekoncepčních zásahů nebude třeba.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Dokončíme výše zmiňovanou zakázku pro Plzeňský kraj, do života uvedeme tzv. inteligentní zastávky – jednak ty známé velké tabule na významných přestupních uzlech a na zbytku zastávek pak s využitím technologie NFC Tagů a QR kódů. Služby našeho dispečinku bychom chtěli nabídnout pro řízení integrované dopravy a Plzeňskou kartu čeká účast v několika výběrových řízeních, v nichž bychom chtěli uspět. A hlavně musíme zajistit veřejnou dopravu v Plzni v požadované kvalitě a rozsahu.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

1066 k 31. 12. 2011 (1031 k 31. 12. 2010)


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

Celkem za společnost k 31.12.2011: - Muži 903 - 84,7%, - Ženy 163 – 15,3 %

Řidiči: - muži řidiči – 543 (91,1%) - ženy řidiči – 53 (8,9%)


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

PMDP, a.s. vlastní certifikát systému řízení kvality podle normy ISO 9001 již od roku 2006. V současné době máme certifikované tyto oblasti:
Pravidelná i nepravidelná veřejná doprava osob, výstavba a údržba drážní cesty, opravy, údržba a modernizace prostředků hromadné dopravy osob, zavádění a provozování elektronického kartového multifunkčního systému, provozování autoškoly, provozování nákladní dopravy, prodej pohonných hmot.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Rozhodnutím Rady města Plzně došlo od 1. 1. 2012 k navýšení jízdného. Základní jízdné se tak zvýšilo z 12,- Kč na 18,- Kč. Bližší informace k tarifu naleznete na našem webu www.pmdp.cz


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

1. Od 1. 9. 2010 je cestujícím k dispozici SMS jízdenka (přestupní, 35 minutová) a od 1. 1. 2012 přibyla ještě 24 hodinová varianta

NFC technologie: Odbavení přes mobilní telefony s technologií NFC je v Plzni pro cestující k dispozici od 05/2010, kdy jsme uvedli na trh limitovanou komerční edicí Plzeňské karty v mobilním telefonu (funkce elektronické peněženky, nepersonifikovaná varianta Plzeňské karty). Od 09/2011 probíhá půlroční pilotní projekt finálního řešení Plzeňské karty v mobilním telefonu s technologií NFC (Plzeňská karta na SIM kartě mobilního operátora) – již plnohodnotná (personifikovaná varianta Plzeňské karty). Od roku 2010 používáme vlastní řešení revizorského systému na základě využití právě mobilních telefonů s technologií NFC


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

  1. Elektrické dráhy: 122 vozů, prům. stáří 15,3 roku (v letech 2000 - 2010 probíhaly pouze modernizace vozů)
  2. Trolejbusy: 88 vozů, prům. stáří 7,79 roku
  3. Autobusy: 113 vozů, prům. stáří 8,55 roku


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

  1. Elektrické dráhy: VarioLF plus (r.v. 2011) / T3 (r.v. 1974)
  2. Trolejbusy: 26Tr a 27Tr (r.v. 2011) / 14Tr (r.v. 1989)
  3. Autobusy: SOR NB 12 (r.v. 2011) / B 732 (r.v. 1992)


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

61 %


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Máme zpracovanou koncepci investic do vozového parku s výhledem do roku 2021 a daří se nám jí, ve spolupráci s akcionářem, realizovat. Z tohoto pohledu jsme na dobré cestě.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Tím, že provozujeme tramvaje a trolejbusy, kterými zajišťujeme téměř 2/3 našeho dopravního výkon, není tlak na nové technologie extrémní. Trendy ale sledujeme a poměřujeme dostupná nová vozidla se stávajícími. Zatím nám ale změna struktury a ev. náhrada některé trakce novou technologií technicky ani ekonomicky nevychází jako vhodná.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Vlastníme čerstvě zrenovovaný autobus Karosa B 731.04 z roku 1986, který byl renovován v našich dílnách, vlastníme první český nízkopodlažní autobus Škoda 21Ab, vlastníme trolejbus 9TrHT z roku 1979, který byl rovněž opraven našimi zaměstnanci v letech 2010 a 2011, vlastníme světový unikát, tramvaj z roku 1899, která zahajovala provoz tramvají v Plzni, vlastníme ucelenou řadu tramvají řady T, T1 z roku 1956, T2 z roku 1958 a T3 z roku 1975. Všechny tramvaje řady T byly zrenovovány, či rozsáhle opraveny v uplynulých dvou letech a výrazná většina prací byla provedena rovněž zaměstnanci PMDP, a.s.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Pořádáme. Myslím, že je dobré, když veřejnost vidí, že doprava není jen otázkou čistoty vozidla, ve kterém právě jedu. Lidé jsou obvykle velmi překvapeni tím, co všechno doprava a její organizace obnáší. Věřím, že to poznání dává naší službě i firmě lidský rozměr.


Plně vyčerpávající odpovědi vypracovala Kateřina Fránová, marketingový specialista
Autor: mb-230112z-300111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 30.1.2012
24. 1. 2012 Rozhovor - Dopravní podnik města České Budějovice a.s. * 2011 (provozovatel MHD v Českých Budějovicích)

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2011 byl náročný zejména z pohledu provozních nákladů, do nichž se kromě ceny pohonných hmot promítlo například i zpřísnění podmínek pro použití zimních pneumatik. Z dopravního pohledu byl uplynulý rok ve znamení zásadních změn celého systému MHD, které ideově vycházely z Generelu městské dopravy v Českých Budějovicích pro období let 2010 – 2020. Od června se tak podařilo spustit „Nový systém MHD“, který přinesl zásadní zefektivnění provozu.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Zefektivnění provozu MHD i chodu celého podniku v roce 2011 nám umožnilo vyhnout se zásadním škrtům pro rok 2012. Podařilo se nám uspořit 16 mil Kč a naplánovat vyrovnaný rozpočet. Vzhledem k rostoucím cenám vstupů a změně sazby DPH to však znamenalo mimo jiné změnu struktury tarifu pro cestující. Bohužel rostoucí cenu nafty ovlivnit nedokážeme a zde vidíme určité riziko v nedodržení plánovaných provozních nákladů.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Od dubna 2012 dojde k převedení autobusové linky 1 na trolejbusovou trakci a tedy ke zvýšení podílu ekologické dopravy na celkových výkonech. Část trasy bude vedena po nové trolejbusové trati v ulici Evžena Rošického. Na letošní rok je ve městě naplánováno mnoho stavebních akcí, které budou znamenat velký zásah do organizace provozu MHD, tudíž naším velkým úkolem je zvládnout všechna opatření s minimálním dopadem na cestující veřejnost. Některé ze staveb však budou mít pozitivní dopad na kvalitu a dostupnost veřejné dopravy (např. úprava tzv. „přednádražního prostoru“, vybudování nové zastávky naproti hlavní poště apod.). Dále budeme pokračovat v obnově vozového parku nákupem 4-5 autobusů a chceme připravit naše vozy na využití detekce a preference na řízených křižovatkách.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

K 31.12.2011 bylo v pracovním poměru u naší společnosti 389 zaměstnanců, v předchozím roce to bylo 414 zaměstnanců. V průběhu roku 2011 tedy došlo ke snížení jejich počtu o 25 vzhledem ke zefektivnění některých činností.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

V naší společnosti zaměstnáváme 3,4 % žen - řidiček MHD vzhledem k celkovému počtu řidičů.


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

V současné době certifikáty ISO nevlastníme.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Ke změně struktury a výše tarifu došlo k 11. prosinci 2011. Navýšení však nebylo výrazné a spíše šlo o přizpůsobení vyšší sazbě DPH.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

V současné době máme v nabídce SMS jízdenky a dalšími technologiemi elektronického odbavení cestujících se zabýváme pro případné nasazení v budoucnu.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Autobusy – celkem 89 vozidel, průměrné stáří 10,3 roku, Trolejbusy – celkem 53 vozidel, průměrné stáří 9,8 roku.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladšími vozy jsou trolejbusy Škoda Irisbus 25Tr dodané v polovině roku 2011 a nejstarším autobus Karosa B732 dodaný v roce 1989, ovšem ten prošel dvojí modernizací v letech 1997 a 2007.


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

U trolejbusů je 49% vozidel nízkopodlažních, u autobusů 55%. Celkově za obě trakce je to 53%.


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Obnovu vozového parku provádíme dle plánu, který jsme přizpůsobili novým zákonným požadavkům na průměrné stáří vozidel.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Vozy s alternativními druhy pohonu jsme testovali v rámci zkušebních provozů, ale ve vozovém parku máme pouze dieselové autobusy a klasické trolejbusy.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Vlastníme a provozujeme autobus Škoda 706RTO MEX a trolejbus Škoda 9TrHT. Využívají se například v rámci našich propagačních akcí jako jsou dny otevřených dveří apod.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano, každý rok pořádáme Den otevřených dveří, tradicí se již staly také Mikulášské jízdy. Jejich smyslem je pochopitelně propagace veřejné dopravy a prezentace našich služeb.


Odpovědi laskavě poskytl Bc. Slavoj Dolejš, předseda představenstva a zaslal p. Radek Filip, vedoucí oddělení strategie a řízení dopravy
Autor: mb-190112z-240111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 24.1.2012
15. 1. 2012 Rozhovor - Technické služby Havlíčkův Brod (provozovatel MHD v Havlíčkově Brodě)

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Naše vláda má zřejmě o ekonomicky nelehkém roce 2011 jiné mínění, jinak by se včas připojila k soudnímu řízení, v němž se bude řešit privatizace MUS (pozn. redakce - Mostecká uhelná společnost). Několik miliard korun však za to úsilí zřejmě nestojí.
Uplynulý rok byl provozně stejný jako ty předchozí, samozřejmě velmi nás ekonomicky zatěžují neustále rostoucí ceny nafty. Začátkem měsíce listopadu jsme uvedli do provozu nový autobus Iveco Crossway Euro 5.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

V roce 2012 u nás proběhnou některé ekonomické změny, které zřejmě budou mít částečně vliv i na provozní náklady. Některé investiční akce se zřejmě neuskuteční.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Rok 2012 bude pro MHD v Havl. Brodě provozně kritický, tento stav přímo souvisí s rekonstrukcí jednoho ze dvou mostů přes řeku Sázavu, což výrazně ovlivní kvalitu námi poskytovaných služeb, rádi bychom toto období měli už za sebou. V této souvislosti mi dovolte, abych se obrátil na majitele dopravních firem, aby toto vzali na vědomí a v období od dubna do konce srpna plánovali svým vozidlům trasu tak, aby se raději Havlíčkovu Brodu vyhnula.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Zaměstnanců máme stále stejně, tzn. deset řidičů autobusů a dva řidiče externí.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

Bohužel, u naší firmy jezdí za volantem autobusů pouze muži, žádná žena o toto povolání u nás zatím neprojevila zájem.


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

Samotný certifikát kvality ještě kvalitu nezaručuje, nemáme jej.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Byla zvýšena pouze cena časové měsíční jízdenky pro důchodce ze 135,- Kč na 175,- Kč, ostatní ceny se nezměnily.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

Zatím ne.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří našeho vozového parku je 9 let, vlastníme 8 autobusů.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladší autobus byl uveden do provozu loni v listopadu, nejstaršími jsou 3 Karosy B – 732.


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

62,5 %, naše firma od roku 2000 pořizuje výhradně nízkopodlažní autobusy nebo autobusy v provedení lowentry.


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Každý druhý rok se snažíme vyměnit jedno vozidlo za nové.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Vlastně ano, kategorie Euro 5 je již emisně srovnatelná s pohonem na CNG.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Ne.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ne. Pokud někdo projeví zájem, může se přijít podívat prakticky kdykoli.


Všechny naše dotazy bleskurychle zodpověděl: Lubomír Hepner, vedoucí MHD, MTZ (materiálně-technické zabezpečení) a DT (dopravní terminál) , Technické služby Havlíčkův Brod, kterému tímto velice děkujeme.
Autor: mb-120112v-150111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 15.1.2012
12. 5. 2011 Rozhovor - Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., Kateřina Fránová

Níže zveřejněný rozhovor vznikl s marketingovou specialistkou PMDP Ing. Kateřinou Fránovou jako jakýsi dovětek k uplynulé konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2011. Dovolili jsme si tedy položit několik otázek, jejichž nezkrácené znění nyní prezentujeme.

CT: Čí to byl nápad, uspořádat konferenci?

PMDP: Management společnosti se pro pořádání mezinárodní konference rozhodl počátkem roku 2010. Důvodem byl fakt, že podobná akce na území ČR chyběla, přestože téma veřejné dopravy se týká miliónů občanů, jsou s ním spjaty tisíce pracovních míst a stovky dodavatelských společností. Veřejná doprava také bezprostředně ovlivňuje kvalitu života ve velkých městech a to nejen z pohledu prosté dopravní obslužnosti, ale i z pohledu ekologie.


CT: Jak dlouho jste se na ní organizačně připravovali?

PMDP: Rozhodnutí konferenci uspořádat padlo počátkem minulého roku a první práce jsme zahájili na jaře. Od září pak byla konference absolutní prioritou marketingu společnosti.


CT: Jak jste spokojena s konferencí? Splnily se Vám veškeré cíle, spojené s konferencí?

PMDP: Jsem spokojena. Cíle, kterým bylo vykročit na cestu pravidelně pořádaných odborných konferencí , bylo dosaženo. Celkem 4 tematické okruhy (telematika, financování a legislativa, marketing a energeticky úsporné technologie ) se podařilo naplnit zajímavými přednáškami, účast na podvečerních i odpoledním kulatém stole byla velmi vysoká a z diskusí bylo zřejmé, že jednotlivá témata byla ve správném poměru aktuální, provokující a přínosná pro drtivou většinu účastníků.


CT: Jaké byly ohlasy účastníků?

PMDP: První odezvy byly velmi pozitivní, ale s definitivním hodnocením musíme ještě počkat. Musíme totiž vyhodnotit dotazníky a ještě běží i lhůta pro vyplnění dotazníků via mail. Myslím, že do ca 14 dnů budeme mít všechny informace.


CT: V čem spočívá podle Vás hlavní přínos konference pro PMDP, město Plzeň a účastníky konference?

PMDP: Především jej vidím v konfrontaci možných řešení společných problémů. Je to specifické know - how, které je u jednotlivých dopravců ovlivňováno charakterem jednotlivých měst, strukturou výstavby v nich, soupeřením s individuální automobilovou dopravou etc., které ale, za určitých modifikací, může být přeneseno i do jiných měst. Podobně je tomu i mezi výrobci a konzultanty. A můj dojem z konference je, že právě tohle se povedlo. Konkrétně pro Plzeň a naši společnost je zajímavá konfrontace např. s londýnskou OYSTER Card. Ačkoli je projekt starší, než Plzeňská karta, o technologii NFC, která je v Plzni již v produktivním provozu, také uvažují. Je to potvrzení, že jdeme správným směrem. Inspirativní byl např. příspěvek pana Kalaba z Wiener Linien na téma marketingu ve veřejné dopravě nebo nové informace související s budoucím financováním veřejné dopravy přednesené paní Trezziovou. Získat tolik informací a podnětů a mít možnost určitého srovnání by v případě individuálního sběru informací stálo jednoho každého účastníka násobky času i peněz. Je ale třeba zmínit i tzv. networking, tedy vytváření profesních vztahů mezi odborníky z dané oblasti. I tady vidím vysokou přidanou hodnotu naší konference.


CT: Kolik bylo celkem účastníků, kteří na konferenci přijeli?

PMDP: V Plzni se sešlo téměř 300 odborníků, kteří reprezentovali 9 evropských států.


CT: Chcete něco vzkázat čtenářům dopravního webu Citytrans CZ ?

PMDP: Určitě. Zachovejte nám prosím přízeň a určitě přijeďte na druhý ročník, který plánujeme na první polovinu dubna 2013. Budete vítáni.


Děkujeme za rozhovor.
Autor: mb-130411z-120511w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 12.5.2011
4. 2. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (provozovatel MHD v Ústí nad Labem.

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

A. V poklesu cestujících cca o 2%; k poklesu tržeb nedošlo, protože došlo k přerozdělení cestujících od levnějšího časového jízdného k jízdnému jednotlivému. (Odraz stránky cashflow cestujících.)

B. Došlo k upevnění počtu řidičů, snížila se fluktuace.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2010 hodnotíme jako stabilní. Podařilo se nám zrealizovat poprvé v historii využití veškerých prostředků vygenerovaných na odpisech majetku k pořízení nového majetku především pak autobusů a GO několika trolejbusů. V minulosti docházelo k tomu, že odpisy z části sanovaly nižší příjmy. Podařilo se nastartovat nový směr fungování firmy.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

V roce 2011 bychom rádi uspěli v projektech dotovaných EU a na jejich spolufinancování bychom rádi získali úvěr.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

482 zaměstnanci, meziroční rozdíl činí cca 2 zaměstnance a nelze tedy hovořit o úbytku či nárůstu, lze hovořit o stabilním vývoji.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

V roce 2011 navrhujeme úpravy s ohledem na vývoj cen vstupů, energie a PHM. V současnosti není o úpravách rozhodnuto. Z dopravního pohledu nechceme omezovat objem dopravní obslužnosti.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Vozový park byl v posledních pěti letech obměněn následovně:
2005 - žádný vůz
2006 - kloubový autobus Citelis 1ks (ev.č. 705), 6 ks trolejbusů 25 Tr - dotace z fondu EU, majetek města Ústí nad Labem
2007 - Mercedes Conecto 12m - 3ks (ev.č. 45 - 48)
2008 - Mercedes Citaro 12m - 4ks (ev.č. 49 - 52)
2009 - Mercedes Conecto 12m 1ks (ev.č. 53), Crossway LE 2ks (ev.č. 55, 56), Tedom C12D 1ks (54)
2010 - Tedom C12D 5ks (ev.č. 57 - 61), Solaris Urbino 15m 2ks (ev.č. 201, 202), pořízení 2 ks modernizovaných trolejbusů 15 TR z DP Hradec Králové (ev.č. 567, 568)
2011 - předpoklad 2 kloubové autobusy


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Celkem v autobusové dopravě je k dispozici 79% nízkopodlažních vozidel, z toho je 5ks kloubových vozidel a v trolejbusové dopravě je to pouze 13%


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Celkové stáří vozového parku:
autobusy - 10,6, celkem je k dispozici 77 ks autobusů
trolejbusy - 16,95, celkem je k dispozici 68 ks trolejbusů.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladšími vozidly jsou autobusy Tedom C12D a Solaris Urbino III generace v 15m verzi zakoupené v roce 2010. Nejstarší vozidlo je bývalý autobus autoškoly Karosa C734.20 ev.č. 270 a Karosa B732.20 ev.č. 156, která je přestavěna k přepravě kol a sloužila na cyklobusových linkách 20 a 21. Nyní je v záloze nebo případně jako posilový vůz. Oba autobusy byly vyrobeny v roce 1987. U trolejbusové dopravy jsou nejstaršími vozy trolejbusy ev.č. 501-540, které pocházejí ze série vyrobených na přelomu roku 1988 a 1989 - typ Škoda 15Tr02/6. Nejmladší jsou pak trolejbusy zakoupené v roce 2006 za pomoci dotace z EU - dodáno bylo 6 kusů trolejbusů Škoda 25Tr Irisbus ev. č. 604 - 609.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Poslední akce tohoto typu byla uskutečněna zhruba před 3 roky ve vozovně trolejbusů Všebořice. Na požádání organizujeme exkurze pro školy a jiné organizace.


Odpovědi zaslala Mgr. Opavová, asistentka výkonného ředitele společnosti, za podpory Ing. Vladimíra Buldry, náměstka výkonného ředitele společnosti pro ekonomii a rozvoj dopravy (otázky 1 - 5) a Ing. Milana Šlejtra, provozně technického náměstka výkonného ředitele společnosti (6 - 10)
Autor: mb-300111v-040211w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 4.2.2011
4. 2. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N. (provozovatel MHD v Liberci a Jablonci n.N.

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Společnost se snaží šetřit na všech úrovních řízení. Došlo k optimalizaci počtu nasazených vozidel na linkách MHD, kde se přihlíželo k výsledkům dopravních průzkumů, ale i podnětům od cestujících.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Na začátku roku se stalo město Jablonec nad Nisou druhým akcionářem dopravního podniku a bylo převzato provozování MHD v Jablonci nad Nisou. Tato změna byla završena změnou obchodního názvu na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s..

Podařilo se nám realizovat zavedení standardů kvality v rámci zkvalitnění nabízených služeb. Velmi pozitivně bylo vnímáno spuštění tzv. sociálního automobilu při DPMLJ, a.s., který rozšiřuje nabídku služeb o odvozy seniorů a handicapovaných občanů města do zdravotních a sociálních objektů.

Za podpory dotace EU bylo pokračováno v rekonstrukci tramvajové trati od Fügnerovy ulice. Rekonstrukce je spojená především se zdvojkolejněním úseku a přípravou zcela nového úseku pro provoz tramvajové tratě na největší liberecké sídliště Rochlice. V roce 2010 byly práce zaměřeny na rekonstrukci tramvajové trati přes areál bývalé Textilany až k zastávce U Lomu.

Zmínit se je třeba také o zvyšování výkonů odvedených v oblasti komerční dopravy – provozování linky Liberec – Praha, zájezdové dopravy a rozvíjející se reklamní činnost. V roce 2010 byla založena cestovní agentura DP.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Stěžejním bodem pro rok 2011 bude pokračování výstavby tramvajové tratě na největší sídliště v Liberci – Rochlice.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Na konci roku měla naše společnost celkem 516 zaměstnanců, z toho 200 řidičů autobusů a 67 řidičů tramvají. Tento počet se během roku sice výrazně neměnil.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

V roce 2011 je cena jízdného v Liberci a Jablonci nad Nisou bez změny. K 1.1.2011 byl ve vozidlech MHD Jablonec nad Nisou upraven systém odbavovacího zařízení tak, aby bylo možné označovat papírové jízdenky jednotné šířky, a současně byla cestujícím nabídnuta nová jízdenka (30,- Kč základní, platnost 75 minut) pro oba systému MHD.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Dle finančních možností společnosti a objednatelů služeb, jedná se ročně o několik kusů.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Na konci roku bylo ze 109 autobusů 74 nízkopodlažních, což je 68%. Ze 67 tramvají bylo 13 nízkopodlažních to je 19%.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Autobusy jsou průměrného stáří 7,9 a tramvaje 19,9 let.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladších je 5 autobusů TEDOM CNG zakoupených v roce 2010 a naopak nejstarší vozidla v běžném provozu jsou tramvaje T2R č. 18 (1959) a 19 (1962) – ostatně jediná vozidla svého typu v pravidelné službě na světě.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Pravidelně pořádáme Den otevřených dveří ve vozovně tramvají – zpravidla v květnu – letos to bude v sobotu 7.5.2011. Akci doplňuje řada doprovodných aktivit – výstava současného vozového parku, jízdy historických autobusů a tramvaje, program pro děti, výstava veteránů, panely s historií dopravy ve městě. Veřejností jsou tyto akce velmi kladně vnímány, což potvrzuje vysoká návštěvnost ve výši několika tisíc zájemců. Akci vždy zaměřujeme na celou rodinu Podobné akce zvyšují povědomí o společnosti DPMLJ, a.s..


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Ano, aby považovali MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou za spolehlivou a bezpečnou.


Odpovědi připravila a zaslala Martina Poršová, tisková mluvčí, které tímto děkujeme za spolupráci.
Autor: mb-240111v-040211w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 4.2.2011
30. 1. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. (provozovatel MHD v Chomutově-Jirkově)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Na tuto krátkou a zdánlivě jednoduchou otázku neexistuje stručná odpověď ... přesto se pokusím reagovat nepříliš košatě. Jakožto provozovatele trolejbusové dopravy se nás negativně dotýkají zejména změny cen elektrické energie, kdy od r. 2009 neúměrně stoupá výše příspěvku na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Vedle tohoto ukazatele se do úvodu letošního roku podobně negativně promítá i zvyšující se cena nafty, která má přímý vliv na kalkulaci autobusového dopravního výkonu. Oba zmíněné faktory s sebou přinesly pro letošní rok jistá omezení v námi provozované MHD, přičemž tato omezení se dotkla zejména dopravy trolejbusové.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Loňský rok z dlouhodobějšího hlediska rozhodně nepatří k těm nejúspěšnějším, tedy myšleno zejména po ekonomické stránce. V předchozím tématu jsem se zmiňoval o dopadu všeobecné hospodářské recese na naše odvětví, tedy na veřejnou dopravu, kdy následky oné krize se začaly projevovat již v předchozích několika letech. Za úspěch můžeme jistě považovat zavedení nového elektronického odbavovacího systému, který jsme spustili ke dni 1.9.2010, a to jak v divizi MHD, tak v divizi linkové a zájezdové dopravy. Tento nový systém přináší našim cestujícím kromě moderního a komfortního způsobu odbavení také řadu výhod a slev.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

V letošním roce se budeme zaměřovat zejména na zdokonalování výše zmíněného nového odbavovacího systému, který by nám měl mj. zajistit pestrou škálu cenných statistických údajů. Tyto podklady budou sloužit pro následnou optimalizaci dopravy, u níž lze očekávat s pomocí poměrně přesných a sofistikovaných vstupních informací požadované výsledky. Zároveň chystáme v MHD pro naše cestující plošné zavedení tzv. zastávkových zón, které přinesou spravedlivější jízdné, odvíjející se od počtu projetých zastávkových úseků v rámci jednotlivých linek a také levnější jízdné při přestupu.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

V současné době má náš DP celkem 249 zaměstnanců, přičemž v loňském roce se celkový průměrný stav nikterak neměnil.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Ano, s nástupem nového roku jsme zvýšili ceny jízdného, avšak pouze u platby v hotovosti. Pro cestující, jenž jsou držiteli bezkontaktní čipové karty, která nese název BUS KARTA (je to jeden z produktů, který se váže na výše zmiňovaný nový odbavovací systém), se ceny jízdného nezměnily ... naopak je budeme ještě snižovat, a to v souvislosti se zavedením zastávkových zón a zlevněných přestupů. Chceme tak naše cestující pozitivně motivovat k pořízení BUS KARTY, s kterými se mj. cestující odbaví oproti hotovosti rychleji.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Obnova vozového parku je velmi důležitou kapitolou v životě všech dopravců. V našem DP se podařilo obnovu VP po předchozím několikaletém "půstu" znovu nastartovat v r. 2008, kdy byly zakoupeny dva nové autobusy MHD a v letech 2009 a 2010 to pak bylo dalších šest autobusů. Prvně od r. 2006 jsme také v loňském roce zakoupili nový kloubový trolejbus, kde nás otázka obnovy vozové techniky trápí nejvíce. Divize linkové a zájezdové dopravy na tom byla průběžně v uplynulých letech co do pořizování nových vozidel podstatně lépe, a to zejména díky jejím dobrým hospodářským výsledkům.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

58% našich autobusů je nízkopodlažních, u trolejbusů je to 24%.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Disponujeme celkem 57-i vozy MHD, z toho 31 ks jsou autobusy a zbylých 26 ks trolejbusy. Stáří vozového parku je 9 let u autobusů a 13 let u trolejbusů. V rámci divize linkové a zájezdové dopravy vlastníme 59 vozidel, z čehož 23 ks jsou minibusy. Zde máme stáří vozového parku pouhých 5 let.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladší je RV 2010 a nejstarší bylo vyrobeno v r. 1988.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano, akce tohoto typu pořádáme. Neslibujeme si od nich nic víc než to, že naši cestující i lidé z řad široké veřejnosti přijdou mezi nás, aby se podívali, v jakých podmínkách zajišťujeme provoz veřejné dopravy a zároveň v tom spatřujeme příležitost pohovořit si osobně se všemi těmi, kteří se jednak chtějí něco dozvědět a kteří nám zároveň mají co předat, např. nějaký cenný poznatek či námět na zlepšení.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Všem vašim čtenářům bych chtěl z celého svého srdce popřát mnoho šťastných kilometrů, a to jak v prostředcích veřejné dopravy, tak za volanty jejich osobních automobilů.


Všechny otázky laskavě zodpověděl Martin Lédl, ředitel divize MHD, kterému tímto děkujeme.
Autor: mb-2510111v-300111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 30.1.2011
30. 1. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. (provozovatel MHD v Mladé Boleslavi)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Všude zmiňovaná ekonomická krize se nás dotkla hlavně v nižším zájmu klientů o reklamu, a to jak u polepů autobusů nebo i v letákových kampaních. Na druhou stranu nám ale přinesla možnost výběru mezi kvalitními jízdními pracovníky, kterých byl dříve nedostatek, i když naše společnost si nikdy nemohla stěžovat na zásadní personální problémy v této oblasti.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

V předchozím roce 2010 se nám podařilo zásadně vyřešit obnovu vozového parku, kdy bylo nakoupeno 9 standardních nízkopodlažních autobusů a jeden minibus. Všechny dodané autobusy jsou značky Tedom, celkově jich má společnost ve stavu deset.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Pokud to bude možné, rádi bychom vyřadili poslední nenízkopodlažní autobus, který je nasazován v přepravních špičkách, v letošním roce ale pravděpodobně obnovovat vozový park nebudeme. Do budoucna totiž musíme ředit i modernizaci odbavovacího zařízení, které u nás slouží již od roku 2003, a s novými vozy je již dodáno moderní zařízení.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Společnost zaměstnává 80 pracovníků, úbytek byl drobný v rámci THP pracovních pozic a následně pokles o sedm zaměstnanců vyvedením dozorčí služby autobusového stanoviště ze společnosti k soukromé firmě, našli ale uplatnění u této soukromé společnosti.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

S platností od 1. února rozhodla Rada města o zvýšení cen jízdného a dovozného v průměru od jedné do tří korun za jízdenku, úpravo prošly i časové jízdenky. Jde o první zdražení jízdného po pěti letech.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

) Z celkového počtu 28 autobusů jsme jen v loňském roce obnovili deset z nich, tempo tedy bylo poměrně zásadní, v provozu jsou autobusy nakoupené od roku 2004 a mladší, na záloze poslední tři Škody 21 Ab (1997, 2002) a ve špičkách jezdí poslední Karosa B732. Vozový park je složen Mercedes, Tedom, Iveco, Škoda.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Z 28 autobusů je standardní jen jeden, 27 jich je nízkopodlažních, celkově tedy 96,5 % autobusů ve vozovém parku je nízkopodlažních. Navíc tím, že standardní Karosa jezdí jen v přepravních špičkách, tak od 17. hodiny je provoz městské dopravy v Mladé Boleslavi 100 % nízkopodlažní.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Společnost má k dispozici 28 autobus ve složení 10x Tedom, 9x Mercedes Citaro, 4x Iveco Crossway, 3x Škoda 21 Ab, 1x minibus Fiat a 1x Karosa B732, průměrné stáří vozového parku je 4,25 let


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

) Nejmladším autobusem jsou poslední tři Tedomy dodané v létě předešlého roku a minibus Fiat z listopadu minulého roku. Naopak nejstarším vozem je generálkovaná Karosa B732.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

V loňském roce jsme poprvé uspořádala větší akci Odpoledne s dopravním podnikem s poměrně velkým úspěchem, jinak pořádáme každoročně několik soutěží nejen pro širokou veřejnost ale pravidelně na přelomu dubna a května také soutěž pro všechny školy v Mladé Boleslavi. Tyto školní soutěže mají velký úspěch, odměna je zaručena pro všechny účastníky (třídní kolektivy), pro výherce, většinou jich je více, pak tajný výlet, tajná akce apod. Velmi úspěšné, daří se nám i na poli komunikace s veřejností, máme službu informování do mejlů, velmi navštěvované webové stránky a samozřejmě také poměrně zajímavě obsazený Facebook.


Na otázky pohodově odpověděl Jan Holub, provozní náměstek, kterému tímto děkujeme.
Autor: mb-2710111v-300111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 30.1.2011
30. 1. 2011 Rozhovor - ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (provozovatel MHD v Písku)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Stejně jako v odvětvích průmyslu, zejména automobilového, se krize nižší přepravní poptávka projevila úbytkem cestujících, kteří se přepravovali za zaměstnáním do průmyslových podniků.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

V městské hromadné dopravě v Písku jsme v loňském roce zavedli nový elektronický systém odbavování cestujících a přestupní jízdní řády. Systém zvyšuje komfort cestování a lepší dostupnost území města Písku veřejnou dopravou. V určitém časovém limitu je navíc přestupní jízdenka za cenu původní nepřestupní jízdenky, cestujím se tak významně rozšířila přepravní nabídka za stejnou cenu.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

V tomto roce po analýze dat elektronického odbavovacího systému budeme pracovat na úpravách jízdních řádů podle jejich vytíženosti a realizovat úpravy pro další zvýšení dostupnosti města, po dokončení dlouhodobé uzavírky Nového mostu coby hlavní spojnice obou břehů řeky Otavy dokončíme úpravy přestupních jízdních řádů a počítáme také s obnovou vozového parku pro zvýšení úrovně cestování v MHD v Písku.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Společnost má trvale stabilní počet zaměstnanců ve výši 280 osob.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Pro rok 2011 neplánujeme zvýšení cen jízdenek, určitá korekce proběhla již v roce 2010.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

V letošním roce plánujeme obnovu 2 vozidel.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

5 ze 6ti vozdidel jsou nízkopodlažní.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří vozidel v MHD v Písku na je na úrovni 9roků, MHD Písek má kmenově 6 vozidel.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

2009, 1997 po generální opravě.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří nepořádáme, ale je to dobrá myšlenka, určitě se jí budeme zabývat.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Všem čtenářům vašeho webu přeji úspěšné vykročení do nového roku a vždy šťastný návrat ze všech cest nejen veřejnou dopravou.


Na otázky odpověděl Ing. Karel Coufal, obchodní ředitel, kterému tímto velice děkujeme.
Autor: mb-210111v-300111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 30.1.2011
26. 1. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik města Brna, a. s (provozovatel MHD v Brně).

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Na rozdíl od ostatních podniků v jiných oblastech máme výhodu spočívající ve smluvním zajištění výkonů na patnáctileté období. Náš akcionář, statutární město Brno, považuje zajištění přepravy pro své obyvatele za prioritní úkol. Rozsah výkonů v roce 2010 i 2011 nebyl tedy významněji omezen, spíše optimalizován, a město zajistilo kompenzaci v takové výši, díky které můžeme Brňanům zajistit přepravu v požadovaném rozsahu a kvalitě. Zároveň se nám daří zajistit i obnovu vozového parku. Pro rok 2011 nebyl náš požadavek na výši kompenzace zcela akceptován, samotné město bojuje s výrazně omezenými rozpočtovými zdroji a musí krátit i svoje výdaje. Ekonomická krize tak zasáhne zejména oblast obnovy infrastruktury a vozového parku. Negativním důsledkem krize je pak stárnoucí vozový park a zhoršující se stav dopravní infrastruktury.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Co se týká nových vozidel, můžeme být s loňským rokem vcelku spokojení – vozový park omladilo 25 nízkopodlažních autobusů Crossway LE a tři minibusy MAVE CiBus. Brněnskou přehradu od května zdobí nová loď pojmenovaná po partnerském městě Lipsko. Na přelomu roku z plzeňské Škody do Brna dorazila další várka pěti tramvají Škoda 13T, které budou slavnostně uvedeny do provozu 27. ledna. V roce 2010 jsme úspěšně přečkali rekonstrukci dopravního uzlu Joštova a vypořádali se se všemi změnami a omezeními, jež s rekonstrukcí souvisely.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

V letošním roce nás čeká například rekonstrukce tramvajové tratě v Bohunicích, nutných oprav se dočká také trolejbusová vozovna v Komíně. V květnu by měla být dokončena stavba nového přístaviště na Brněnské přehradě. Na přehradu letos vyplují dvě nové lodě – Vídeň a Utrecht. Ve flotile tramvají v polovině roku 2011 přibude dalších pět vozů Škoda 13T se vzhledem Porsche.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

V současnosti v DPMB, a.s. pracuje asi 2 700 zaměstnanců, počet se průběžně snižuje, oproti předchozímu roku asi o 4 %.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Cenu jízdného jsme nezvyšovali a změny cen nepřipravujeme.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Ideální nákup vozidel zajišťující prostou rovnoměrnou reprodukci máme spočítán u tramvají na 16 vozů, u trolejbusů na 13 a u autobusů na 28 ročně. Tuto obnovu se nám však nedaří bohužel zajistit, a proto přistupujeme k rekonstrukcím vozidel.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

U tramvají máme 29,77 % nízkopodlažních vozidel, u trolejbusů 41,28 % a u autobusů 38,98 %. Celkově tedy 35,72 %.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Tramvají máme 309 a jejich průměrné stáří je 26,12 roku, trolejbusů máme 145 vozidel s průměrným stářím 14,59 roku a autobusů 313, které jsou v průměru 7,34 roku staré.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nestarší vozidlo je tramvaj T3 z roku 1965 a nejmladší vozidlo je autobus Crossway LE z roku 2010.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří pořádáme minimálně jednou do roka a většinou je tato akce spojená s nějakým výročím – když měla výročí autobusová doprava v Brně, byla při této příležitosti otevřená veřejnosti vozovna ve Slatině. Zájemcům, kteří se přijdou podívat do našich vozoven a dalších prostor, chceme zejména ukázat, jak funguje provoz a jaké činnosti a práce jsou spojené s vozidly městské hromadné dopravy.


Vypracované odpovědi nám zaslala Linda Škrancová, tisková mluvčí, které tímto velmi děkujeme.
Autor: mb-180111v-260111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 26.1.2011
25. 1. 2011 Rozhovor - OSNADO spol. s r.o. Svoboda nad Úpou (provozovatel MHD Trutnov a Dvůr Králové )

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Dopad ekonomické krize se projevil v nutnosti hledání úspor na všech frontách. Přistoupili jsme k částečné reorganizaci firmy, čímž se nám podařilo dosáhnout výrazných úspor v neprovozní oblasti. V rámci zavedení optimalizace a integrované dopravy IREDO ze strany Královéhradeckého kraje od 13.6.2010, která mimo jiné spočívá v zavedení malých a středně velkých autobusů na linkách, které to počtem přepravovaných osob umožňují, jsme nastoupili i cestu výrazné změny struktury vozového parku – do konce roku 2010 se podařilo zakoupit a zařadit do provozu dva nové bezbariérové midibusy "Irisbus Daily Stratos LE 37".


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2010 byl pro naši společnost rokem mnoha změn, celkově ho ale považuji za rok úspěšný. Dne 20.7.2010 byla v areálu společnosti Osnado spol. s r.o. ve Svobodě nad Úpou slavnostně otevřena nová veřejná plnicí stanice CNG, jejímž investorem je společnost E.ON. Tento krok byl nutný jak pro stabilizaci provozu stávajících CNG autobusů (provozujeme jich již celkem 11 = 4 MHD + 7 příměstských), tak i pro možnost dalšího rozšiřování počtu našich autobusů, které pro svůj pohon využívají ekologicky šetrné palivo CNG. V návaznosti na to byl ve spolupráci s městem Trutnov zakoupen do MHD Trutnov nový kloubový autobus Mercedes Benz Citaro G CNG. Tím sice úspěšně pokračuje program přechodu na ekologicky šetrný provoz v rámci obnovy vozů MHD Trutnov, je ale velká škoda, že se bohužel nepodařilo získat finanční prostředky z fondů Evropské unie na projekt dokončení ekologizace MHD Trutnov v roce 2010. Bez této podpory je horizont dokončení ekologizace ještě poněkud vzdálen. Další projekt v rámci finanční podpory z fondů Evropské unie byl naší společností podán na rekonstrukci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. Ani zde jsme bohužel nebyli úspěšní.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Vzhledem k neúspěšnosti projektu rekonstrukce AN ve Dvoře Králové n.L. v rámci finanční podpory z fondů Evropské unie je naším cílem pro rok 2011 započetí této rekonstrukce v omezeném rozsahu vlastními silami.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

V roce 2010 došlo k reorganizaci firmy, došlo ke snížení počtu zaměstnanců. Disponujeme celkem 153 zaměstnanci z řad řidičů, mechaniků, dělníků a THP.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Prozatím o zdražování neuvažujeme, záleží na dalším vývoji nákladů, hlavně v oblasti cen PHM.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Každý rok je specifický, v roce 2010 byla obnova vozového parku v rozsahu tří autobusů. Dva byly nasazeny do příměstské dopravy a jeden v rámci provozu MHD Trutnov. V roce 2011 je plánovaná obnova vyšší, záleží však na postupném průběhu roku.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Pokud pominu vozidla dálkové a zájezdové dopravy, kde nízkopodlažnost není prioritou, potom z celkového počtu 51 autobusů v příměstské doprave a MHD máme 16 nízkopodlažních, tedy 31%. V obou provozovaných MHD měst Trutnov a Dvůr Králové nad Labem se jedná dokonce o 50% zastoupení nízkopodlažních autobusů.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Celkem disponujeme počtem 79 autobusů a jejich průměrné stáří je 6,94 roku.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladší vozidlo v MHD je již zmiňovaný Mercedes Benz Citaro G CNG, který byl pořízen v prosinci 2010. Nejstarším vozidlem je potom Karosa B 932 z roku 2001.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří sice pravidelně nepořádáme, u příležitosti slavnostního uvedení do provozu nové stanice CNG v areálu společnosti jsme mimo jiné umožnili hostům vstup do areálu společnosti a nahlédnutí i do prostoru dílen. Pravidelně při příležitosti pořízení nových autobusů pořádáme pro veřejnost předváděcí akce s prohlídkou autobusu a pro zájemce i s výkladem vlastností a specifikací autobusu.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Rád bych všem čtenářům popřál úspěšný rok 2011, hodně zdraví, štěstí a pohody.


Na základě prosby dotazovaného jsme se rozhodli připojit doprovodné dokumenty:

Nové bezbariérové minibusy
Prezentace nového autobusu MHD Trutnov
Plnička CNG

Za zodpovězení velmi děkujeme Břetislavu Eliášovi, dopravnímu řediteli společnosti.
Autor: mb-140111v-250111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 25.1.2011
18. 1. 2011 Rozhovor - BDS-BUS,s. r.o. Velká Bíteš (provozovatel MHD ve Znojmě )

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Dotkla se negativně, ubylo cestujících, tím že se snížila výroba fabrik, zhoršením kurzu EUR, zvýšením cen PHM atd.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Podařila se nám zrealizovat 6.etapa IDS na Znojemsku a od 1.1.2010 máme 2 vozy na MHD Znojmo.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Kontinuálně pokračovat v snižování nákladů, jednání o cenách ve vztahu ke zvyšování vstupů ( mýto, PHM).


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Disponujeme 38 zaměstnanci a v roce 2010 jsme přibrali 14 nových zaměstnanců


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Zatím ne, ale v důsledku zdražení vstupů budeme muset.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

V roce 2010 jsme nakoupili 8 nových vozidel, jinak obnovujeme 2-3 vozidla za rok.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

40% nízkopodlažních ( z 30 busů máme 12 nízkopodlažních)


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří v roce 2010 je 4,4 roku, 30 vozidel.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejstarší vozidlo je z roku 1989, avšak byla na něm generální oprava včetně faceliftu ( zaoblené tvary) v roce 2003.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Naše společnost se snaží maximálně vycházet vstříc vůdčí lidem, zabezpečit maximální komfort a excelentní služby a tím dostát našeho firemního motta: Váš partner pro autobusovou dopravu.


Na otázky rád odpověděl Ing. Michal Kliment, jednatel společnosti.
Autor: mb-140111v-180111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 18.1.2011
16. 1. 2011 Rozhovor - ICOM transport a.s Jihlava (provozovatel MHD v Pelhřimově, Jindřichově Hradci, Benešově, Vlašimi, Slaném a Třebíči )

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

ICOM transport a.s. je koncern s moderním technickým zázemím. Naše společnosti věnující se autobusové dopravě působí téměř po celé České republice. Kamionová doprava pokrývá celou Evropu. Důsledky ekonomické krize se projevily na objemu zakázek, především v oblasti nákladní dopravy. U autobusové dopravy byl rozdíl především ve snížení objemu finančních prostředků, kterými přispívají jednotlivé kraje a obce. Již před krizí jsme zahájily zefektivnění procesů a ke snížení nákladů, díky čemuž se toto složité období podařilo překonat bez výraznějších obtíží. Firma se musí neustále snažit o stále vyšší efektivitu, pak je připravena na krize.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Je potřeba říci, že se nám podařil splnit plán zisku, který jsme si stanovili pro rok 2010. V oblasti investic jsme pořídili 70 nových autobusů MB Intouro pro dopravní obslužnost, 4 autobusy MB pro MHD, z toho 2 na pohon CNG. Pro nákladní dopravu jsme nakoupili 55 ks souprav MB + návěs Schmitz.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Pro rok 2011 počítáme s nákupem 60-ti až 90-ti kusů vozidel pro nákladní dopravu, 70-ti autobusů pro meziměstskou dopravu a 5-ti autobusů pro MHD. Cílem je dokončit výběrové řízení na dodavatele ERP systému včetně nového softwaru pro on-line řízení nákladní a autobusové dopravy, včetně HW-řídící a komunikační jednotky ve vozidlech. Výše pouze poslední investice se pohybuje mezi 80-100 mil KC.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

V současné době zaměstnáváme 1.800 zaměstnanců. Pro činnost MHD je využíváno 59 zaměstnanců, což je v rámci koncernu cca 3,2%. V roce 2010 došlo k celkovému snížení hlavně THP pracovníků. Tento fakt byl ale dán především skutečností, že postupně dochází k centralizaci některých aktivit a v důsledku toho se rušila některé střediska mimo sídlo firmy v Jihlavě.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Uvědomujeme si dopad globální ekonomické situace na občany a jsme rádi, že jsme nemuseli přistoupit ke zvýšení cen. V současné době zdražení jízdného neplánujeme v rámci služeb MHD, ani v rámci meziměstské a dálkové dopravy.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Náš vozový park tvořen takřka ze 100% autobusy tovární značky Mercedes-Benz, především typem INTOURO 633.051. V rámci všech podnikatelských aktivit myslíme vždy i na ekologický dopad našeho konání, a proto nás těší, že 54% vozidel splňuje nejpřísnější a nejvyšší parametry představené v emisní normě E5. Průměrné stáří vozidel dosahuje necelé tři roky. V divizi autobusové dopravy jsme za poslední 4 roky obměnili více jak 70% vozového parku a v rámci MHD za stejné období bylo obměněno 28%. V delším časovém období - za posledních deset let - bylo v rámci MHD obměněno 72,50% a v rámci autobusové dopravy celkem 97,67% autobusů.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

V loňském roce jsme investovali 125 milionů korun do nákupu 35 bezbariérových autobusů se speciální plošinou přizpůsobenou i pro transport lidí na vozíčku. To považuje za velký příspěvek pro zpříjemnění dopravy osobám zdravotně handicapovaným. Nízkopodlažní autobusy užívané v MHD v rámci celého koncernu ICOM transport a.s. tvoří plnou polovinu vozového parku. První nízkopodlažní autobus jsme pořizovali už v prosinci roku 1998.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Celkově v rámci autobusové dopravy v rámci ICOM transport a.s. provozujeme 943 vozidel, jejichž průměrné stáří je necelého 3,5 roku. V rámci MHD jde o 41 vozů s průměrným stářím 7,45 roku. Postupně dochází ke kompletní obměně vozového parku, která je prováděna výhradně ve spolupráci se značkou Mercedes Benz. Nejčastějším tipem je INTOURO 633.051 splňující emisní normu E5, které představují v současné době 54% vozového parku koncernu.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejstaršími autobusy jsou Karosy, které v rámci společnosti TRADOMAD jezdí od června roku 1995. Nejnovějšími jsou autobusy Mercedes Benz se speciální plošinou pro handicapované, kterých jsme v loňském roce koupili 17 a v roce 2011 přibude do flotily dalších 18 kusů. Zmiňovaná společnost TRADOMAD je v rámci koncernu největší provozovatel MHD, kde jezdí nejstarší, ale i nejnovější typy autobusů. V Třebíči jezdí i 5 vozů na zemní plyn. V ostatních provozech MHD v Pelhřimově, Jindřichově Hradci, Benešově a ve Slaném jezdí výhradně autobusy Mercedes Benz.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří pořádáme nepravidelně, většinou k nějakému výročí. Například to bylo při výročí 10-ti let společnosti ICOM transport a.s. Chtěli jsme návštěvníkům umožnit pohled na měnící se areál, který od dob existence ČSAD v roce 1989 doznal výrazných změn, které se týkají jak vozového parku, tak technického zázemí včetně moderních opravárenských dílen, skladů i například myčky pro nákladní automobily.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

V naší profesi to asi ani jinak nejde, takže přejeme vše šťastnou cestu a vždy bezproblémové dosažení cíle. Většina čtenářů asi nebudou závodníci, takže pamatujte na heslo, že lepší je dojet pomaleji a jistě, než rychle a snad.


Na otázky milerád odpověděl p. Petr Palovčík, projektový manažer - personální oddělení
Autor: mb-130111v-160111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 16.1.2011
13. 1. 2011 Rozhovor - Veolia Transport Teplice s.r.o.< dříve DP Teplice> (provozovatel MHD a příměstské dopravy v Teplicích a okolí)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Ekonomická krize nás donutila ještě více zvýšit efektivnost naší činnosti. Výsledkem bylo to, že jsme nemuseli snižovat rozsah dopravy ani propouštět zaměstnance a mohli jsme uskutečnit v plném rozsahu plánované investice.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Uplynulý rok lze hodnotit vcelku pozitivně. Podařilo se nám zastavit poměrně razantní úbytek cestujících z předchozích let, za r. 2010 se počet cestujících snížil o pouhé 0,4%. Podařilo se udržet tarify na stejné výši jako v r. 2010 a obměnit téměř třetinu vozového parku autobusů.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Budeme pokračovat v obměně vozového parku, připravíme veřejnou zakázku na nový odbavovací systém.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Máme 268 zaměstnanců, což je o 5 méně, než v r. 2009.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Ceny jsme nezvýšili a ani v průběhu r. 2011 nepočítáme se zvyšováním. Jediná výjimka, kdy by došlo ke zvýšení tarifů, je nárůst DPH.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

V r. 2010 jsme obměnili téměř 1/3 vozového parku autobusů a 10% vozového parku trolejbusů.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

V trolejbusové dopravě máme 41,86% nízkopodlažních vozů a v autobusové dopravě 47,54%.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Stav k 31.12.2010 bez historických vozidel:

Trolejbusová doprava disponuje celkem 43 trolejbusy s průměrným stářím 10,54 roku ve složení:
· 33 dvanáctimetrové trolejbusy
· 3 patnáctimetrové trolejbusy
· 7 osmnáctimetrových trolejbusů
Podíl nízkopodlažních vozů činí 41,86 % (18 vozů).

Autobusová doprava disponuje celkem 61 autobusem s průměrným stářím 3,54 roku ve složení:
· 49 dvanáctimetrových autobusů
· 10 patnáctimetrových autobusů
· 2 osmnáctimetrové autobusy
Podíl nízkopodlažních vozů činí 47,54 % (29 vozů).


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladšími jsou trolejbusy Škoda 26Tr SOLARIS ev. č. 176 - 177 a Škoda 28Tr SOLARIS ev. č. 215 - 216 z roku 2010.

Nejstaršími jsou trolejbusy Škoda 15 Tr ev. č. 201, 202, 203, 205 a 211 z roku 1990.

Nejmladšími jsou autobusy SOR BN 10.5 ev. č. 443 – 450 z roku 2010.

Nejstaršími jsou autobusy Karosa B 952 ev. č. 371 - 372 z roku 2002.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří pořádáme občas, při příležitosti jubilea. Cílem je seznámit cestující veřejnost i s těmi stránkami dopravy, které v běžném provozu zůstávají skryté, přitáhnout obyvatele města k veřejné dopravě.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Přejeme redakci Citytransu mnoho spokojených čtenářů a aktivních přispěvatelů.


Obsáhlé a kvalitní odpovědi pro Citytrans připravili pánové Ing. Jan Gaisler, jednatel společnosti, a Ing. Petr Havlík, dopravní ředitel, kterým tímto děkujeme.
Autor: mb-110111v-130111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 13.1.2011
12. 1. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. (provozovatel MHD v Praze a okolí)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

V roce 2009, během hospodářské recese, Dopravní podnik zaznamenal větší zájem uchazečů v kategorii řidič MHD. Dopravní podnik stav zaměstnanců během tohoto roku naplnil a v tomto roce dával přednost uchazečům s profesním osvědčením k řízení autobusu.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Na začátku roku 2010 byla zahájena výstavba čtyř nových stanic linky metra A, které uleví přetížené dopravě na Praze 6. V létě byla realizována největší modernizace tramvajových tratí za posledních 20 let v oblastech Prahy 1, 2, 5 a 17. Pokračovala také obnova vozového parku naší společnosti, který postupně doplňují nízkopodlažní autobusy značky SOR a zařadí se do něj v tomto roce i tramvaje Škoda 15T ForCity.

K dalšímu zkvalitnění služeb pro Pražany přispělo i prodloužení provozu linek metra o víkendech nebo výstavba nových bezbariérových přístupů do stanic metra Chodov a Háje nebo otevření nového vestibulu ve stanici Stodůlky.

Ve své realizační fázi je také příprava výstavby nové linky metra D, v rámci níž se nyní pracovní skupina naší společnosti věnuje nezbytným krokům potřebným pro zahájení samotné výstavby, jako je například zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí nebo formulování technického zadání.

Na konci roku bylo zahájeno i budování prodloužení tramvajové a zároveň rekonstrukce stávající tramvajové tratě do Podbaby.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

DPP zprovozní v prvním čtvrtletí příštího roku bezbariérové výtahy do stanic metra Háje a Národní třída. Zahájena bude také rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati do Podbaby, na kterou podnik získal evropskou dotaci. V hlavním městě začnou v letošním roce jezdit nové tramvaje Škoda ForCity (15T). Pokračovat se bude také ve výstavbě metra A a projektových pracích na nové trase D.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

K 31. prosinci 2010 pracuje v DPP 10 750 zaměstnanců. V roce 2009 pracovalo v DPP 11 408 zaměstnanců, tudíž došlo ke snížení počtu celkového počtu zaměstnanců.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Tuto otázku prosím směřujte na společnost ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy - pozn. redakce), která tarif PID vytváří.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

V letošním roce budou dodány první kusy nízkopodlažních tramvají 15T. Do roku 2017 bude dodáno 250 ks. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. má uzavřenou smlouvu na dodávku 720 autobusů SOR do roku 2013.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

V současné době jezdí na 19 tramvajových linkách nízkopodlažní vozy, z toho 15 po celý týden (z celkového počtu 34 tramvajových linek).

Počet vypravených nízkopodlažních autobusů (z celkového počtu 163 linek denního provozu):
Pracovní dny: 299 vozů na 91 linkách
Sobota : 216 vozů na 84 linkách
Neděle : 215 vozů na 84 linkách

Z celkového počtu 57 stanic metra je v současnosti zajištěn bezbariérový přístup již do 35 stanic, 3 stanice umožňují bezbariérový pohyb s proškoleným doprovodem.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří vozového parku se nyní pohybuje kolem 10 let.

Počet vozidel --> Tramvaj: 968 ks (k 10. 1. 2011)
Autobusy: 1144 ks (k 3. 1. 2011)
Metro: 714 ks (k 10.1. 2011)


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Mezi nejnovější vozy můžeme počítat nízkopodlažní tramvaje 15T Škoda ForCity, autobusy s hybridním pohonem a autobusy SOR.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano, DPP pořádá akce tohoto druhu: např. Den otevřených dveří v Muzeu MHD. Jako úspěšnou akci hodnotíme i Letní Kinobus (Promítání Kinobusu navštívilo v sezóně 2010 celkem 19 400 diváků. Jen pro srovnání, v roce 2009 navštívilo promítání 16 000 diváků).

Každá společnost musí věnovat určité náklady na podporu komunikace s klientem a vytváření dobrého jména společnosti.Tyto akce umožňují nahlédnout široké veřejnosti do prostor, které nejsou za normálních okolností přístupné a určitě jsou přínosem, jak pro cestující, tak i pro naše zaměstnance. Připraven je obvykle široký doprovodný program, včetně soutěží pro nejmenší návštěvníky.


Na zodpovězení otázek se podílely zaměstnankyně tiskového odboru DP Praha, v čele s vedoucí Tiskového oddělení a tiskovou mluvčí DPP Mgr. Ilonou Vysoudilovou, které tímto děkujeme.
Autor: mb-100111v-120111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 12.1.2011
10. 1. 2011 Rozhovor - Technické služby Havlíčkův Brod (provozovatel MHD v Havlíčkově Brodě)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Já nevím, jestli to co se tu děje, je ekonomická krize. Já bych to spíš nazval důsledkem nenasytnosti majitelů velkých firem po celém světě, kteří v touze po co největším zisku neustále své produkty zdražovali, až bylo dosaženo toho, že běžní lidé na jejich produkty přestali mít peníze, a pokud se přestane nakupovat, není důvod ani vyrábět. S tím samozřejmě souvisí propouštění a celkové zhoršování ekonomické situace. Ono totiž těch bohatých po světě zas není tolik, aby skoupili vše, co bylo vyrobeno. Můj názor je, že je lepší prodávat stále i když s malým ziskem, než vůbec.

Jestli se nás to dotklo. Samozřejmě, že ano a to zastavením navyšování platů našich zaměstnanců na dobu neurčitou. Provozních nákladů na MHD se to dotknout nemohlo, poněvadž pokud autobusy mají jezdit, musí být i opravovány.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2010 byl rokem, kdy v našem městě probíhaly rozsáhlé stavební úpravy jednotlivých lokalit, což se podepsalo i na úrovni MHD, kdy ježděním po objížďkách a v kolonách vozidel jsme jednoduše nestíhali časy, uvedené v jízdních řádech. Dále bylo nutno odložit generální opravu jedné z našich Karos B – 732 a nerealizoval se nákup nového autobusu. Takže z provozního hlediska hodnotím rok 2010 jako špatný. Na druhou stranu se nám zase podařilo realizovat poměrně nákladnou přestavbu dílen a výstavbu skladu MTZ.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Rádi bychom uskutečnili výše uvedenou generálku a nákup dalšího autobusu.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Řidičů MHD, stálých zaměstnanců máme deset. Dále využíváme služeb dvou našich bývalých zaměstnanců, kteří jsou již v důchodu, v případě, že je potřebujeme a dvou pracovníků z jiných středisek TS Havl. Brod, rovněž v případě potřeby. Dále máme osm zaměstnanců na středisku MTZ, z nichž je šest automechaniků, jeden skladník a jeden zásobovač. Naše středisko se totiž stará o údržbu a opravy všech vozidel TS, jichž je asi 50 a navíc v této oblasti provozujeme i tzv. doplňkovou činnost, což znamená, že zde opravujeme i autobusy ostatních firem na zakázku. Na dopravním terminále pracují celkem čtyři pracovníci, tj. obsluha Bus – centra, kterou zajišťují dvě pracovnice a dva uklízeči, kteří zajišťují čistotu a údržbu DT. Celkem máme na středisku stálý stav 22 zaměstnanců.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Od 1.1.2011 dojde k navýšení cen jízdenek při platbách čipovými kartami o jednu korunu. Občanské jízdné tak bude stát místo 7,- Kč 8,- Kč a zlevněné jízdné místo 5,- Kč 6,- Kč, dále občanům nad 70 let bylo jízdné z jedné Kč za 40 jízd v měsíci zvýšeno na 2,- Kč. Časové jízdné a jízdné s platbou za hotové u řidiče zůstává nezměněno.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Snažíme se každý druhý rok koupit jeden nový autobus, ale občas se to nepodaří a mezera je větší.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Disponujeme čtyřmi nízkopodlažními autobusy z celkových 8 vozidel, tak tedy 50%. Během tohoto roku se ale tento poměr změní ve prospěch níkopodlažních autobusů, kterých budeme mít 5, takže pak to bude 62,5% proti 3 obyčejným autobusům. Jeden hodláme prodat. I v budoucnosti hodláme zásadně nakupovat pouze nové a nízkopodlažní autobusy abychom nejpozději v roce 2020 měli všechny vozy nízkopodlažní. S tímto trendem jsme začali v roce 2000.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Máme celkem 8 autobusů, 4 vozy letos provozujeme již 16 let, jeden 11 let, jeden 7 let, jeden 5 let a jeden druhým rokem, průměrné stáří vozového parku je tedy 11 let.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejstarší jsou 3 Karosy B – 732 a jeden SOR C – 7,5, ty máme již 16 let, vozidla totiž byla v roce 1995 koupena současně, SOR bychom letos rádi prodali. Některá z Karos se však u nás dožije minimálně 20 let. Neznamená to však, že to jsou pojízdné ruiny, naopak, o své autobusy se pečlivě staráme, což může potvrdit i STK Novák, kam jezdíme provádět měření emisí a technické kontroly. Nejnovější autobus jsme pořídili koncem srpna 2009 a jedná se o dvanáctimetrový a dvoudveřový Crossway low-entry.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Zatím existujeme pouze šestnáctým rokem a jsme pouze jedním střediskem z devíti, které provozují TS Havl. Brod, takže na jubileum je ještě jaksi brzo, to snad až po dvaceti letech provozu. Dny otevřených dveří jsme zatím nepořádali. Pokud však o to veřejnost projeví zájem, pak to pro nás nepředstavuje žádný problém.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

MHD je vedle jízdy na kole a pěší chůze nejlevnější a nejekologičtější doprava, jakou si lze vůbec představit. Čím víc lidí ji využije, tím nižší bude potřeba dotací a zbudou tak z městského rozpočtu peníze třeba na další zatraktivnění města. Šetřete proto své peníze a jezděte MHD. Dále bych všem Vašim čtenářům, našim cestujícím i kolegům dopravcům rád popřál hodně zdraví a štěstí v roce 2011.


Všechny dotazy bleskurychle a mile zodpověděl: Lubomír Hepner, vedoucí MHD, MTZ (materiálně-technické zabezpečení) a DT (dopravní terminál) , Technické služby Havlíčkův Brod, kterému tímto děkujeme.
Autor: mb-060111v-100111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 10.1.2011

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru